ଫାରେନ କୁକୁର କୁ ସବୁ ଗେଲ କରିବେ, ମାଉଁସ ଝୁଳ ଖୁଆଇବେ, ବୁଲାଇବାକୁ ନେବେ ! ମାତ୍ର ଏମିତି ଦେଶୀ ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *