ଭାରୀ ଶଳ୍ପି ଓ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଦେକର!

ଭାରୀ ଶଳ୍ପି ଓ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଦେକର!

ଭାରୀ ଶଳ୍ପି ଓ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଦେ କାର‌୍ୟୟଭାର
ଗ୍ରହଣ କଦେ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଦେକର କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ପରକିେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳୋୟୁପରେିର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଶ
ଜାଭକେେର ଆଜି ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ଓ ସାଧାରଣ ଉକ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୋର‌୍ୟତୟଭାର ଗ୍ରହଣ େରିଛନ୍ତି ।ଏହି ଅେସରକର ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ େିଭାଗ ସଚିେ ଅଶାରାମ ସିହାଗ, ସାଧାରଣ ଉକ୍ୟାଗ େିଭାଗ ସଚିେ କଶୈକଲଶ ଏେଂ ଉଭୟ େିଭାଗର େରିଷ୍ଠ ଅଧିୋରୀମାକନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁସ୍ଵାଗତ େରଥିିକଲ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *