ସିଫା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁକାର୍ପ ମାଛ ଚାଷ ସମ୍ପକିତ ତାଲିମ ଶିବିର

ସିଫା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁକାର୍ପ ମାଛ ଚାଷ ସମ୍ପକିତ ତାଲିମ ଶିବିର

ଭୁବେନେଶ୍ୱର:୧୯ ଡିସସମବର ୨୦୧୯, ଗୁରୁବାର
ବାଯତୀୟ କୃଷି଄ନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାଯା ଩ଯିଚା଱ତି ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଧୁଯଜ଱ ଜୀଫ଩ା଱ନ ଄ନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା (ସିପା) ଏଫଂ
ଗଞ୍ଜାଭ ଜଲ୍ଲିା ଭତ୍ସ୍ୟ ଫବିାଗଯ ଭି଱ତି ଅନୁକୁରୟୄଯ ତାରିଭ ଶିଫିଯ ଭାନ ଗଞ୍ଜାଭ ଜିଲ୍ଲାଯ ଖଲ୍ଲିୄକାଟ, କୁକୁଡାଖଣ୍ଡିଓ
ଦିଗ଩ହଣ୍ଡି ଠାୄଯ ୧୭ଯୁ୧୯ ଡିୄସଭବଯ ୨୦୧୯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଄ନୁଷ୍ଠିତ ୄହାଆମାଆଛି। ଅଭ ୄଦଶଯ ଄ୄନକ ଯାଜୟୄଯ
଄ନୁସୂଚତି ଭତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କରୟାଣ ଉୄେଶୟୄଯ ସିପା କାମ୍ୟ କଯୁଛି। ଏଥିୄଯ ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କଯ ଫିଜ୍ଞାନ ଏଫଂ
କାଯିଗଯୀ ଫବିାଗ ଦ୍ଵାଯା ଄ନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଅଦିଫାସୀ ଉ଩ୄମାଜନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଦଫିାସୀ ଭାଛଚାଷୀଭାନଙ୍କୁଭାଛଚାଷ, ଭାଛ
ପ୍ରଜନନ, ଭାଛ ଜାଅଁ଱ ରା଱ନ଩ା଱ନ ଓ ସଭନିବତ ଭାଛ ଚାଷ ସଭବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅମିଫାଯ ୄମାଜନାଭାନ ଯହିଛି।
ଗଞ୍ଜାଭ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡିଶାୄଯ କା଩୍ ଜାଅଁ଱ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସଭନିବତ ଭାଛଚାଷ ଦ୍ଵାଯା ପାଆରିନ ପ୍ରବାଫିତ ଅଦିଫାସୀ
ଚାଷୀଭାନଙ୍କଯ ଜୀଫିକା ନିଫ୍ାହଯ ଫିକାଶ ଏହାଯ ଄ନୟ ଏକ ରକ୍ଷୟ । “ୄଫୈଜ୍ଞାନିକ ଩ଦ୍ଧତିୄଯ ଭାଛଚାଷ” ଓ “ସଭନିବତ
ଭାଛଚାଷ ପ୍ରଣା଱ୀ” ଶୀଷ୍କ ଏହିଦୁଆଦନିଅି ତାରିଭ ଶିଫିଯୄଯ ଗଞ୍ଜାଭ ଄ଞ୍ଚ଱ ଭତ୍ସ୍ୟ ଉ଩ନିୄେ୍ଶକ ଶିଫ ପ୍ରସାଦ ୄବାଆ
ଭୁଖୟ ଄ତଥିି ବାଫୄଯ ୄମାଗ ୄଦଆଥିୄର । ଄ନୟଭାନଙ୍କ ସିପାଯ ପ୍ରଧାନ ୄଫୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଩ଯିୄମାଜନା ପ୍ରବାଯୀ ଡଃ ଫି.ସି
ଭହା଩ାତ୍ର, ଗଞ୍ଜାଭ ଜିଲ୍ଲା ଭତ୍ସ୍ୟ ଄ଧିକାଯୀ ପ୍ରୄଭାଦ କୁଭାଯ ଯାଉତ, ସହକାଯୀ ଭତ୍ସ୍ୟ ଄ଧିକାଯୀ ନଖିିର କୁଭାଯ ଭହାଯଣା,
ଗଞ୍ଜାଭ ଜିଲ୍ଲା ଭତ୍ସ୍ୟ ଫିବାଗ ଭୁଖୟା଱ୟଯ ସହକାଯୀ ଭତ୍ସ୍ୟ ଄ଧିକାଯୀ ସୁଚସ୍ମିିତା ପ୍ରିୟଦଶିନୀ, ଫାରି଩ଡା ଯାଜସ୍ୱ ନିଯିକ୍ଷକ
ଯଞ୍ଜନ କୁଭାଯ ଩ାତ୍ର ପ୍ରଭୁଖ ଄ଥିତିଯୂୄ଩ ୄମାଗ ୄଦଆଥିୄର । ଄ଞ୍ଜନା ୄଦଫୀ ସାହୁ, ଭତୃ ୁୟଞ୍ଜୟ ଭହା଩ାତ୍ର, ସଚିତାଯାଣୀ
କଯ, ଜୟବଦ୍ର ଭହାଯଣା, ସୄତାଷ କୁଭାଯ ଫାଯିକ, ଫାଫୁଫୄିଷାଆ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ୄଫୄହଯା ପ୍ରଭୁଖ ଶିଫିଯ ଩ଯିଚା଱ନୄଯ
ସହୄମାଗ କଯିଥିୄର । ଗଞ୍ଜାଭ ଜିଲ୍ଲା ଭତ୍ସ୍ୟ ଫିବାଗଯ ଄ନୟାନୟ ଄ଧିକାଯୀ, କଭ୍ଚାଯୀ ତଥା ଖଲ୍ଲିୄକାଟ, କୁକୁଡାଖଣ୍ଡିଓ
ଦିଗ଩ହଣ୍ଡି ଫଲକଯ ୨୦୦ଯୁଊର୍ଦ୍ଧ୍୍ଅଦିଫାସୀ ଭତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ଏଥିୄଯ ଄ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର । ଏଠାୄଯ ସିପା ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ଭତ୍ସ୍ୟ
ଫବିାଗ ଩କ୍ଷଯୁଚାଷିଭାନଙ୍କୁଭାଛ ଚାଷଯ ସିଦ୍ଧାତ ସହ ଫୟଫହାଯକି ଜ୍ଞାନୄକୌଶ଱ ସମ୍ପକ୍ୄଯ ଶିକ୍ଷା ଦିଅମାଆଥିରା । ତାରିଭ ଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଦଶ୍ନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଭାଛଚାଷଯ ଫବିିନ୍ନ କ଱ା ଓ ୄକୌଶ଱କୁୄରାକାବିଭୁଖୀ କଯାଆଫା ଉ଩ୄଯ ଏଠାୄଯ
ଗୁଯୁତ୍ଵାୄଯା଩ କଯମାଆଥିରା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *