ଏଣ୍ଡୁଅର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକେ ହେଲେ ବୁଲବୁଲ ପାଇଁ ଆକାଶ ନୀଳ ବଦଳରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *